Sinopsis Novel Ranah 3 Warna Karya A. Fuadi - shaleholic